Oznaka: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije